Tietosuojaseloste - Thematchastore

Tietosuojaseloste

Thematchastore.com

info@thematchastore.com

Polttolinja 1, 40520 Jyvaskyla

Web Energy Group Oy
Y-tunnus: 2711755-9

EVASTEET

Sivustolla kaytetaan vain sivujen toiminnan kannalta valttamattomia evasteita (cookies). Evaste on pieni, kayttajan tietokoneelle lahetettava ja siella sailytettava tekstitiedosto. Evasteet eivat vahingoita kayttajien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivuilla voi olla upotettua sisaltoa ja linkkeja muille sivustoille. Tallaisen upotetun sisallon tai linkin avaaminen on sama asia kuin se, etta kavisit kyseisella sivustolla.

Kolmansien osapuolten evasteille pyydetaan suostumus erikseen.

HENKILOTIETOJEN KASITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Thematchastore.com -palvelu kasittelee vain ne henkilotiedot, jotka palvelun tuottamisen kannalta on tarpeen.

Thematchastore.com -palvelu luovuttaa henkilotietoja vai niille tahoille, joiden tulee kulloinkin voimassa olevan lainsaadannon mukaan saada tietoa tietyn viranomaistehtavan – tai muun tehtavan suorittamiseksi.

Thematchastore.com -palvelu ei luovuta henkilotietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Thematchastore.com -palvelu ei luovuta henkilotietoja kolmansiin maihin tai kansainvalisille jarjestoille.

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

Projektikohtaisissa rekistereissa on asiakkaiden (yritys, yhteiso, tms.) yhteystiedot.

Laskutusrekisteri

Kaytamme kirjanpito/laskutusjarjestelmaa. Laskutettujen asiakkaiden yhteystiedot tallentuvat jarjestelmaan laskutuksen yhteydessa. Tahan rekisteriin tallentuvat myos muiden meita laskuttaneiden (projektien alihankkijat, vuokranantaja, puhelin, ohjelmistolisenssit, tilintarkastaja jne) yhteystietoja.

OutLook (paikallinen)

Lista kunkin tyontekijan sahkopostitililla, johon OutLook tallentaa automaattisesti niiden henkiloiden sahkopostiosoitteet ja mahdollisesti muuta ko. henkilon itse OutLookille kertomaa tietoa. Listalla on tiedot henkiloista, joiden kanssa Thematchastore.com -palvelun henkilo on ollut sahkopostikirjeenvaihdossa sisaltaen koko sahkopostikeskusteluhistorian.

Markkinointirekisteri

Thematchastore.com -palvelu keraa tietoja myos markkinointia varten. Henkilotietojen kasittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee kayttajia koskevia profilointeja ja automaattisia paatoksia.

Jos olet asiakas, henkilotietojasi vastaanottavat

– yrityksemme (Avaan ovia -palvelu) nimetyt henkilot

– sina itse, jos keskustelemme esim. sahkopostitse

– palvelun toimittaja, mikali varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluja (kuten palvelintila tai domain) (vain laskutustiedot ja tarvittavat tiedot palvelun totetuttamista varten)

Jos olet uutiskirjeen tilaaja, henkilotietojasi vastaanottavat

– yrityksemme nimetyt henkilot

– sina itse.

Mikali olet tilannut uutiskirjeen, sahkopostilistassa niin kauan kunnes lista on olemassa tai kunnes poistat itse itsesi listalta

Kaupallinen yhteistyo

Thematchastore.com palvelu tekee kaupallista yhteistyota eli mainostan blogissani ja somekanavissani kumppaneideni tuotteita – esimerkiksi ilmaisia tai maksullisia verkkokursseja tai muita tuotteita. Kaupallinen yhteistyo tarkoittaa sita, etta mikali paadyt ostamaan tietyn tuotteen sivuiltani tulevan linkin kautta, saan yhteistyokumppanilta pienen suosittelupalkkion. Valitsen yhteistyokumppaneikseni yrityksia, jotka tarjoavat sellaisia hyvaksi havaitsemiani tuotteita tai palveluja, joista voisi olla apua, hyotya tai iloa asiakkailleni tai blogini lukijoille.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILOTIETOJEN KASITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilotietojen kasittelylle on rekisterinpitajan oikeutettu etu (asiakassuhde) sopimus, jossa rekisteroity on osapuolena.

Henkilotietojen kasittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen yllapito, markkinointi tms. Tietoja ei kayteta automatisoituun paatoksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISALTO

Asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilon nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sahkopostiosoite). Joissakin projekteissa (mm. ELY:lle tehdyt) rekisteri sisaltaa myos projektiin liittyvien henkiloiden henkilotunnuksen. Tiedot pysyvat jarjestelmassa asiakassuhteen ajan ja poistetaan tarvittaessa.

Laskutusrekisteri

Kirjanpito/laskutusjarjestelmaan tallentuvat laskutettujen asiakkaiden ja meita muuten laskuttaneiden laskun kasittelyyn liittyvat yhteystiedot. Tiedot pysyvat jarjestelmassa kirjanpitoon liittyvien lakien mukaisesti.

OutLook (paikallinen)

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilon nimi, sahkopostiosoite ja sahkopostikeskusteluhistoria. OutLook tallentaa automaattisesti myos ko. henkilon itsensa OutLookille kertomia muitakin tietoja. Tiedot pysyvat rekisterissa ainakin asiakas/liikesuhteen ajan.

SAANNONMUKAISET TIETOLAHTEET

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sahkopostitse, puhelimitse ja sopimuksista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilo itse luovuttaa tietojaan www-lomakkeella.

TIETOJEN SAANNONMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekistereiden henkilotietoja (yritys, nimi, osoite) ei luovuteta eika julkaista muille tahoille, ellei projektin tilaaja (esim. ELY-keskus ym.) sita edellyta. Tietoja ei siirreta rekisterinpitajan toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin kasittelyssa noudatetaan huolellisuutta ja tietojarjestelmien avulla kasiteltavat tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja sailytetaan, laitteiston fyysisesta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitaja huolehtii siita, etta tallennettuja tietoja seka palvelimien kayttooikeuksia ja muita henkilotietojen turvallisuuden kannalta kriittisia tietoja kasitellaan luottamuksellisesti ja vain niiden tyontekijoiden toimesta, joiden tyonkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissa olevalla henkilolla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon taydentamista. Mikali henkilo haluaa tarkistaa hanesta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyynto tulee lahettaa kirjallisesti rekisterinpitajalle. Rekisterinpitaja voi pyytaa tarvittaessa pyynnon esittajaa todistamaan henkilollisyytensa. Rekisterinpitaja vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa saadetyssa ajassa (paasaantoisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILOTIETOJEN KASITTELYYN LIITTYVAT OIKEUDET

Rekisterissa olevalla henkilolla on oikeus pyytaa hanta koskevien henkilotietojen poistamiseen rekisterista (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikaan rekisteroidyilla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (* kuten henkilotietojen kasittelyn rajoittaminen tietyissa tilanteissa. Pyynnot tulee lahettaa kirjallisesti rekisterinpitajalle. Rekisterinpitaja voi pyytaa tarvittaessa pyynnon esittajaa todistamaan henkilollisyytensa. Rekisterinpitaja vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa saadetyssa ajassa (paasaantoisesti kuukauden kuluessa).

Shopping Cart
Scroll to Top